گالری تصاویر

نهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی
13 الی 16 شهریور 1396